Adatkezelési tájékoztató

Projekt / Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

I. Bevezetés 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.termeszetem.hu weboldalon megvalósuló adatkezelési tevékenység megkezdése előtt az érintettek tájékozódhassanak  arról, hogy személyes adataikat az Agrárminisztérium milyen célból és módszerekkel kezeli, valamint, hogy  milyen jogok illetik meg őket, és azokat hogyan gyakorolhatják.

Az Agrárminisztérium a személyes adatokat a rendezvényre jelentkezéskor, a természetvédelmi célú projektek működése és pályázatok kezelése során, a térinformatikai adatok igénylése esetében a hatályos közösségi szabályozás és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat. A legfontosabb jogi normák az alábbiak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (2016.  április 27.) (a továbbiakban: GDPR.)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.  január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
 

II. Adatkezelő 

Agrárminisztérium (a továbbiakban: Adatkezelő)

Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.

E-mail: tvhat@am.gov.hu  

 

III. Az adatkezelés alapelvei 

Az alapvető fogalom meghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza.  A személyes adatok kezelésének alapelvei (GDPR 5. cikke szerint):

·         jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni az  adatkezelést „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

·         gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék  ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

·         az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

·         pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg  kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes  adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

·         tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott  tárolhatóság”);

·         kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy  károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint

·         szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való  megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”). 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, célja és jogalapja 

Az Adatkezelő kezeli a rendezvényre jelentkezéshez, továbbá a térinformatikai adatok igényléséhez, valamint a természetvédelmi projektekhez, illetve pályázatokhoz szükséges azon  személyes adatokat, amelyeket az érintett természetes személy (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulásával vagy jogszabályi kötelezésre tekintettel adott meg. 

 

IV/1. A kezelt adatok köre:

Rendezvényre jelentkezés esetén kezelt személyes adatok köre:

·         érintett neve,

·         e-mail címe,

·         telefonszáma,

·         szervezet/intézmény/cég megjelölése. 

Térinformatikai adatok igénylése esetén kezelt személyes adatok köre:

·         érintett neve,

·         e-mail címe,

·         szervezet/intézmény/cég megjelölése. 

Természetvédelmi projektekkel, pályázatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre:

·         érintett neve,

·         címe,

·         e-mail címe,

·         szervezet/intézmény/cég megjelölése.

·         fényképe

 

IV/2. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a vizsgákkal kapcsolatos személyes adatokat a belső szabályzatában rögzített selejtezési időtartamig, azaz 15  évig kezeli. Rendezvényre jelentkezés esetén a személyes adatokat a rendezvény lezárultának napjáig kezeli. Pályázatok, projektek során keletkezett személyes adatokat az Adatkezelő az államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelően legfeljebb 10 évig kezeli.  Ezen időpontokat követően az Érintettek személyes adatait az Agrárminisztérium nem kezeli. 

 

IV/3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a rendezvényszervezéssel, pályázatkezeléssel és projektigazgatással, térinformatikai adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésének biztosítása.

 

IV/4. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintettek önkéntes – konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló – hozzájárulása (GDPR  6. cikk (1) a) pont), valamint a Kr. 2. számú és 3. számú mellékletében meghatározott  vizsgáztatási feladatkör ellátása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

 

V. Sütik („cookie-k”), weboldal-elemzési szolgáltatások 

Weboldalunk sütiket használ, illetve weboldal-elemzési szolgáltatást alkalmaz. A sütik  kisméretű fájlok, amelyeket a weboldal a látogató böngészésre alkalmas eszközén helyez el és  tárol. A sütik segítségével a weboldal felismeri a böngésző személyt és elősegíti a weboldal  optimálisabb, személyreszabottabb használatát.


A sütik által tárolt információk: 

·         a weboldalon szereplő egyes témák látogatottsága,

·         kapcsolódó tematikus weboldalak látogatottsága,

·         a használt böngésző típusa,

·         az Érintett IP-címe.  

A sütiket az Érintett törölheti vagy blokkolhatja a böngészőjében (melyet ez esetben minden – az Érintett által használt – böngészőben érdemes elvégezni). A weboldalunk számos  közösségi média oldal plug-injeit is tartalmazza, hogy biztosítsa a csatlakozást egyes közösségi média csatornákhoz. Ez utóbbival kapcsolatban javasoljuk, tájékozódjon az igénybe  vett közösségi média szolgáltatók ezen szolgáltatásairól. 

 

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az Érintett kérheti:

·         a személyes adataihoz való hozzáférést,

·         a személyes adatainak helyesbítését,

·         a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének  korlátozását,

·         adatainak hordozását. 

 

VI/1. Hozzáférés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés  tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett  elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt  elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

 

VI/2. Helyesbítéshez való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

VI/3. Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a  rá vonatkozó személyes adatokat, és köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy  más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés  alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében  említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan  került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek). 

 

VI/4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az  alábbiak valamelyike teljesül:

·         az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

·         az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

·         Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak  az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az  Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

VI/5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa  anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a  rendelkezésére bocsátotta, ha:

·         az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja  vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1)  bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

·         az adatkezelés automatizált módon  történik.

 

VI/6. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VI/7. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Érintett kérelmét az Adatkezelőhöz postai úton vagy elektronikus úton nyújthatja be a II.  fejezetben rögzített elérhetőségeken.  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől  számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő  további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül  tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt  másként kéri.  Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díj felszámítása nélkül  biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő  jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás  nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

·         ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

·         megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlansága vagy túlzó jellegének bizonyítása az  Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy  kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges  információk nyújtását kérheti. 

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése  során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

·         lehetősége van az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulni.  

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban  foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a  törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az  Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság  követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az  Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén  kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban,  amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából  származott. 

·         panaszt nyújhat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

NAIH elnöke: Dr. Péterfalvi Attila,

NAIH postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

NAIH  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

NAIH telefon: +36 (1) 391-1400;

NAIH e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu,

NAIH honlap: www.naih.hu

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató felülvizsgálatára a jogszabályi változásokra figyelemmel, de  legalább évente kerül sor.