Vizsgált élőhelyek

Natura / Vizsgált élőhelyek
A NATURA fejlesztési elem keretében élőhelyek szerkezet és funkció szerinti állapotfelmérése, a hiányosan ismert élőhelyek lehatárolása, továbbá élőhelytérképezés is zajlik. A feladat várt eredménye 1800 mintavételi pont felmérése, 45 élőhelytípusra felülvizsgált mintavételi módszertan kialakítása, a természetvédelmi helyzet meghatározását szolgáló országos módszertan létrehozása, valamint 28.000 hektárra élőhelytérkép készítése.

Élőhely kódja Élőhely megnevezése
1530 * Pannon szikesek
2340 * Mészkerülő ezüstperjések
3130 Törpekákás iszapnövényzet
3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
3160 Láptavak
3260 Patakok hínárja 
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet
4030 Száraz fenyérek, csarabosok
40A0 * Kontinentális cserjések
5130 Borókásodó szárazgyepek
6110 * Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet
6190 Pannon sziklagyepek
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
6230 * Fajgazdag szőrfűgyepek
6240 * Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 
6250 * Síksági pannon löszsztyeppek
6260 * Pannon homoki gyepek
6410 Kékperjés láprétek
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok
6440 Ártéri mocsárrétek
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek
6520 Hegyi kaszálórétek
7110 * Dagadólápok
7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok
7210 * Télisásosok
7220 * Mésztufás források
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
8150 Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet
8160 * Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet +
8210 Mészkedvelő sziklanövényzet
8220 Mészkerülő sziklanövényzet
8230 Pionír, mészkerülő sziklanövényzet
9110 Mészkerülő bükkösök
9130 Szubmontán és montán bükkösök
9150 Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők
9180 * Törmeléklejtő- és szurdokerdők
91E0 * Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők
91F0 Keményfás ligeterdők
91G0 * Pannon gyertyános tölgyesek
91H0 * Pannon molyhos tölgyesek
91I0 * Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek
91K0 Illír bükkösök
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
91N0 * Pannon-homoki borókás-nyársasok
* Kiemelt jelentőségű élőhelyek
+ A projektben történt felmérések során az élőhely hazai előfordulását nem sikerült bizonyítani